Het DDD heeft als doel de doorstroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs naar het MBO te verbeteren. Hierbij moet de focus liggen op een meer inhoudelijke en daarmee kwalitatieve verbetering van de overstap vanuit het voortgezet onderwijs naar het mbo. Deze kwalitatieve verbetering beoogt ook verschillende onderdelen van de overdracht (o.a. informatie leerling, visie mentor, zorg en loopbaanoriëntatie en – begeleiding (LOB)) bij elkaar te brengen in één overdrachtsproces met meer uniformiteit.

De implementatie van het Digitaal Doorstroom Dossier (DDD) is onderdeel van het regionale programma van VSV Stedendriehoek. Het is één van de drie projecten, die onder maatregel 1 – genoemd Jouw Toekomst, Jouw Keuze’ – valt. Het DDD ondersteunt de overstap van een leerling uit het voortgezet onderwijs naar een vervolgopleiding in het MBO.

Hierbij gaat het vooral om een kwalitatieve verbetering van De Overstap, waarbij sprake is van meer uniformiteit en het toegroeien naar één proces. De achtergrond hiervan was tweeledig:

  • ontevredenheid over de bestaande praktijk rond het gebruik van de gezamenlijk vastgestelde portfolio‚Äźmap en
  • de gegroeide diversiteit aan ingezette instrumenten en de behandeling daarvan .

Daarbij werd oorspronkelijk open gelaten in welke vorm deze verbetering gestalte diende te krijgen.

Voor de implementatie van het DDD in onze regio zijn nu twee schooljaren gebruikt met financiële ondersteuning vanuit de beschikbare middelen van VSV Stedendriehoek.

Het DDD in de regio Stedendriehoek bestaat voor als nog uit drie delen.

  • A-deel: dit wordt door de leerling ingevuld. De NAW- gegevens hiervoor staan klaar vanuit  “de Overstap”.
  • B-deel: dit wordt door de mentor ingevuld. De leerling krijgt dit naderhand te lezen en geeft hieraan zijn goedkeuring. Als de leerling niet akkoord gaat, ontstaat het gesprek tussen de leerling en de mentor.
  • C-deel: het digitale zorgoverdracht-formulier wordt, indien nodig, ingevuld door de zorgcoördinator van de VO-school en meegestuurd.                                              

Voor het gebruik van het DDD in de regio wordt voor als nog gewerkt met deel A, B en C, waarbij de leerling en zijn/haar ouders toestemming geven voor het doorsturen van de gegevens naar de desbetreffende MBO instelling.

In 2014-2015 is de groep deelnemende scholen uitgebreid naar alle Beroepskolom-partners in de regio Stedendriehoek.

Bij de evaluatie van de resultaten in het tweede pilotjaar en de verdere implementatie en borging in 2015 – 2016 wordt de Beroepskolom-samenwerking SBMIJ en ASB nauw betrokken. Op deze manier wordt zorggedragen voor besluitvorming voor structurele en gezamenlijke invoering van het DDD systeem, inclusief het samen dragen van de kosten.